“บลูทรี ภูเก็ต” คว้า 5 ดาว พิชิตเป้ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว (STGs) จาก ททท. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็น Net Zero Tourism อย่างยั่งยืน

จากผลกระทบของปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก สู่การเปลี่ยนแปลงในด้านสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ การส่งเสริมให้ใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้ การนำกระดาษหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ กลับไปใช้ใหม่ รวมทั้งการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทดแทนป่าที่ถูกทำลาย

บลูทรี ภูเก็ต ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร (Entertainment Hub) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสร้างความตระหนักรู้และริเริ่มดำเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็น Destination ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้พิชิตเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน หรือ STGs ถึง 12 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย พร้อมคว้าใบ Certificate 5 ดาว ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นายโยฮัน วาเลียน ผู้จัดการทั่วไป บลูทรี ภูเก็ต กล่าวว่า “บลูทรี ภูเก็ต เรามีการวางนโยบายและปรับวิธีการทำงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะ การใช้พลังงานสะอาด การจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยี การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ รวมถึงการกระจายความรู้สู่ชุมชนในการจัดการพลาสติก ส่งผลให้เราผ่านเกณฑ์โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR ได้รับ “ดาวแห่งความยั่งยืน” ระดับ 5 ดาว ซึ่งพิจารณาจากยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs 17 เป้าหมาย ครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติธรรมาภิบาล โดยในครั้งนี้เราสามารถพิชิตได้ 12 เป้าหมาย ซึ่งนับเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าเราพร้อมที่จะมุ่งสู่การเป็น Entertainment Hub ด้านการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและจะสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับ ยุทธศาสตร์ STGs เป็นการพัฒนาแนวคิดมากจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ นำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการท่องเที่ยวไทย โดยบลูทรี ภูเก็ต สามารถพิชิตได้ถึง 12 เป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย

 • STGs 2 เป้าหมายด้านการส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: จากการจัดหาในท้องถิ่นสู่การจัดการของเสีย
 • STGs 3 เป้าหมายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สนับสนุนความปลอดภัยด้านสุขภาพ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกช่วงวัย
 • STGs 4 เป้าหมายด้านการเสริมสร้างการศึกษาด้านการท่องเที่ยว: ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • STGs 5 เป้าหมายด้านการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกเพศในทุกธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
 • STGs 6 เป้าหมายด้านการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงน้ำสะอาด การจัดการน้ำ และสุขาภิบาลที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว
 • STGs 7 เป้าหมายด้านการเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาดในภาคการท่องเที่ยว
 • STGs 10 เป้าหมายด้านการลดความเหลื่อมล้ำของการจ้างงานสำหรับผู้พิการและคำนึงถึงความเท่าเทียมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
 • STGs 12 เป้าหมายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว
 • STGs 13 เป้าหมายด้านการมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • STGs 14 เป้าหมายด้านการส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
 • STGs 16 เป้าหมายด้านการคำนึงถึงความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว
 • STGs 17 การบรรลุเป้าหมาย STGs ผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วน

“ทั้งนี้ บลูทรี ภูเก็ต ยังเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ โดยในปี 2565 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ 38.315 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล และปี 2566 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ 55.721 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลและกิจกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เอง”

“ภายใต้ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เราเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวไทยให้ไปสู่เป้าหมาย Net Zero Tourism เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวลดโลกร้อนได้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะมาใช้บริการในอนาคต ” นายโยฮัน กล่าวสรุป

คลิกดูรายละเอียด STGs เพิ่มเติมได้ที่ https://www.tatstar.org/about/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-602435 หรือคลิก www.bluetree.fun/

#บลูทรี#ภูเก็ต #บลูทรีภูเก็ต #BlueTree #Phuket #BlueTreePhuket

#Entertainmenthub #ThrillandChill #DayandNight

#NetZeroTourism #SustainableTourismAccelerationRating

#ททท #ท่องเที่ยวลดโลกร้อน #STGs #STAR #Sustainable

Facebook Comments Box

About The Author