ยูโอบี ประเทศไทย เผยกลยุทธ์การลงทุนเสริมความแข็งแกร่งให้ลูกค้า พร้อมรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

กรุงเทพฯ, 18 กรกฎาคม 266 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงานสัมมนาการลงทุน Mid-Year Outlook แนะแนวทางลูกค้าในการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังท่ามกลางความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนงานสัมมนานำเสนอข้อมูลและกลยุทธ์การลงทุนที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย แนะนำลูกค้าและนักลงทุนให้สร้างพอร์ตการลงทุนแบบปลอดภัย (defensive portfolios) เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ลงทุนในสินทรัพย์ผสม (multi-asset) และตราสารหนี้ประเภท Investment Grade (IG) ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงและมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ธนาคารแนะนำการลงทุนในกลุ่มการดูแลสุขภาพทั่วโลก (Global Healthcare) และในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมญี่ปุ่น (Asia-ex Japan) อาเซียน (ASEAN) และ ตลาดจีน (China) งานสัมมนาได้สำรวจและวิเคราะห์เจาะลึกโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมญี่ปุ่น (Asia-ex Japan) ที่ถูกจับตาว่ากำลังเติบโตดีกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets-DM) 

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทาย

นายเอ็นริโก้ ทานูวิดฮาฮา

นายเอ็นริโก้ ทานูวิดฮาฮา นักเศรษฐศาสตร์ Global Economic and Market Research ธนาคารยูโอบี เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ธนาคารมองว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในปีนี้ อีกทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะขยับขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 3.5 ในปี 2567 นอกจากนี้ผลพวงจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกจะช่วยให้ประเทศไทยคงสถานภาพดุลการค้าเกินดุล โดยธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตดี มีสถานะทางการคลัง และนโยบายการเงินที่มั่นคง” 

นายเอ็นริโก้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ธนาคารคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยเฉลี่ยทั้งปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบร้อยละ 6 ในปีที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำลงนี้จึงส่งผลกระทบเชิงลบน้อยลงต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 1-3 ธนาคารประเมินว่าในปีหน้าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีจะลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2.2 จากระบบห่วงโซ่อุปทานโลกที่เข้าสู่ภาวะฟื้นตัว

ถึงแม้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย และปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารยูโอบี ยังเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงสามารถมองหาโอกาสในการพัฒนา จจากภาคการส่งออกอาหารที่มีความเข้มแข็ง การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และอี-คอมเมิร์ซ์

เผยกลยุทธ์สร้างพอร์ตลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวน

นายเอเบล ลิม

นายเอเบล ลิม Head of Wealth Management Advisory and Strategy ธนาคารยูโอบี เน้นย้ำถึงความสำคัญในการถือพอร์ตลงทุนที่มีความหลากหลายที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาวของนักลงทุน โดยกล่าวว่า “ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา นักลงทุนได้รับผลกำไรตามคาดหมายควบคู่ไปกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายอย่าง เช่น การล่มสลายของธนาคารระดับภูมิภาคถึง 3 แห่งทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ก่อให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นในวงการธนาคาร ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) เริ่มเข้าสู่สภาวะชะลอตัว และอาจทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงครึ่งปีหลังนี้เกิดความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพร้อมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่เข้ากับวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาว”

นายลิมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับลูกค้าที่ควรลงทุนในตราสราหนี้ประเภท Investment Grade (IG) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่สูงขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อได้ขึ้นไปแตะจุดสุงสุด และการดำเนินนโยบายทางการเงินทั่วโลกแบบรัดกุมกำลังเข้าสู่จุดสิ้นสุด โดยการลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือครองแบบระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และโอกาสในการซื้อตราสารหนี้ที่น่าสนใจเหล่านี้อาจหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งการลงทุนในตราสารหนี้มักจะให้ผลตอบแทนสูง และกำไรจากส่วนต่าง (Capital Gain) ดีกว่าการลงทุนในหุ้น ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอย”

ในส่วนของ Top Ideas สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะลงทุนในหุ้น นายลิมแนะนำให้ลูกค้าลงทุนในกลุ่มการดูแลสุขภาพทั่วโลก (Global Healthcare) เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการรองรับสังคมผู้สูงอายุและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมญี่ปุ่น อาเซียน และ จีน (Asia-ex Japan/ASEAN/China) แม้จะยังเจอแรงปะทะในระยะสั้นจากการที่เศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ และมูลค่าการส่งออกทั่วภูมิภาคเอเชียปรับตัวลดลง แต่ในมุมมองระยะกลาง เป็นไปในเชิงบวก จากการบริโภคในภูมิภาคที่ยังแข็งแรง อีกทั้งระดับมูลค่าหุ้นในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ

พัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่ง

นายกิดอน เจอโรม เคสเซล

นายกิดอน เจอโรม เคสเซล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากและบริหารการลงทุนบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการให้บริการเฉพาะบุคคล โดยกล่าวว่า “ธนาคารยูโอบีมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและเทคโนโลยี ที่พร้อมให้บริการแนะนำการลงทุนแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธนาคารจะมีการเปิดตัว PAT (Portfolio Advisory Tool) ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ธนาคารยูโอบีพร้อมให้คำปรึกษากลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมในประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงมอบบริการเฉพาะบุคคลที่คำนึงถึงเป้าหมายในการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย ร่วมกับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ตลาด และความต้องการในทุกช่วงของชีวิต

นักลงทุนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ และกระจายพอร์ตการลงทุนให้หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคารยูโอบี และผลิตภัณฑ์และบริการลงทุนที่หลากหลายและครบวงจรสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศไทย ธนาคารสามารถมอบคำแนะนำด้วยความใส่ใจในทุกเรื่องที่สำคัญสำหรับนักลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ นักลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าพวกเขามีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนและได้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Facebook Comments Box

About The Author