หัวเว่ย ประเทศไทย รับรางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ “Thailand Corporate Excellence Awards 2023” สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการเร่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นำประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023” สาขา ‘ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริกา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรุงเทพฯ, 4 ธันวาคม 2566 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Thailand Corporate Excellence Awards 2023” สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) โดยมี นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้รับมอบรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีนายนิธิ ภัทรโชค ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ร่วมแสดงความยินดี

รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเครื่องยืนยันความทุ่มเทของหัวเว่ยที่มีมาหลายทศวรรษ ในการเดินหน้าวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการในประเทศไทย รวมถึงการมีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบ่มเพาะบุคลากรทางดิจิทัล และโครงการต่าง ๆ อีกมากมายที่หัวเว่ยริเริ่มขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประเทศ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับอีโคซิสเต็มด้านไอซีทีของประเทศไทยให้เกิดความสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียนในอนาคต

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และประธานในพิธีกล่าวภายในงานพิธีประกาศผลรางวัลว่า: “รางวัลพระราชทาน ‘Thailand Corporate Excellence Awards’ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นรางวัลสำคัญที่มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ เน้นการสนับสนุนการพัฒนาจัดการธุรกิจและการบริหารองค์กรในประเทศไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการองค์กร และยังเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรต่าง ๆ พัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับมาตรฐานองค์กรไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”

นายนิธิ ภัทรโชค ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวถึงการจัดงานพิธีประกาศผลรางวัลว่า: “สถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องสร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับทางการแข่งขัน โครงการประกาศผลรางวัล TMA Excellence Awards เป็นโครงการที่ TMA ริเริ่มขึ้น โดยเฉพาะรางวัลพระราชทาน ‘Thailand Corporate Excellence Awards’ ซึ่งเป็นรางวัลที่มีมากว่า  21 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TMA ในการส่งเสริมและผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยมีความแข็งแกร่ง มั่นคง และช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”

นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า: “หัวเว่ยประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2023” สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ โดยรางวัลนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ย ในการผลักดันประเทศไทยและสังคมไทยไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล สอดคล้องกับพันธกิจ “เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย (Grow in Thailand, Contribute to Thailand)” โดยตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา หัวเว่ยยึดมั่นในแนวคิดที่ว่า ‘คุณภาพคือหัวใจหลักขององค์กร’ (‘quality as the lifeblood of our enterprise’) มาโดยตลอด ซึ่งความยึดมั่นนี้เองที่ทำให้หัวเว่ยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ในวันนี้ และหัวเว่ยจะยังคงมุ่งมั่นมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงให้กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญในการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีความล้ำหน้า ผ่านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 5G, คลาวด์, AI, IoT, พลังงานดิจิทัล (Digital Power) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) นอกจากนี้ จะยังคงทำงานควบคู่กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ดีต่ออุตสาหกรรมและยืนหยัดในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Transformation) ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายธุรกิจ”

ปีนี้นับเป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของหัวเว่ย ประเทศไทย จากการที่บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ‘Thailand Corporate Excellence Awards’ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยได้รับรางวัลในสาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2565 หัวเว่ย ประเทศไทย ยังได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) รางวัลอันทรงเกียรติที่หัวเว่ยได้รับเป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ย ในการเร่งส่งเสริมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่ๆ รวมไปถึงพลังงานดิจิทัล (Digital Power) และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลทั่วโลก สำหรับประเทศไทย หัวเว่ยยังคงยึดมั่นในพันธกิจ “เติบโตในประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย” เพื่อร่วมผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

Facebook Comments Box

About The Author