กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” ส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้านอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

จึงได้จัดโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” โดยมีการจัดแสดงสินค้าและเปิดโอกาสในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนพิการและกลุ่มเป้าหมายของ พม. รวมถึงการจัดมหกรรมอาชีพคนพิการและนัดพบแรงงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูคนพิการที่ประสบความสำเร็จจากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารB)

ภายในงานพบกับร้านค้ามากมายกว่า 250 ร้านค้า ทั้งอาหารคาวหวาน ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์และการแสดงความสามารถจากน้องๆ คนพิการ ประกอบเพลงโดย การขับร้องเพลงจากคุณหยาดพิรุณ การแสดงความสามารถของกลุ่มเป้าหมายของ พม. อีกทั้งมีการจัดเวทีเสวนา “ทำอย่างไรให้คนพิการ มีงานทำอย่างยั่งยืน” / “ทิศทางการจัดสิทธิ สวัสดิการสังคม ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” / “การพัฒนาศักยภาพสตรี / สตรีพิการ สู่การมีรายได้ที่ยังยืน” และไฮไลท์สำคัญของงาน มีการจัดหางานเพื่อคนพิการ จดทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ และให้คำปรึกษาแนะนำการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ เพื่อการสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับคนพิการ

Facebook Comments Box

About The Author